जिन्दगानी

कविता
जिन्दगानी
अर्जुनकुमार न्यौपाने( AKN Gogane)

ताप्दा ताप्दा पनि नसकिने घाम हाे जिन्दगानी ।
पुज्दा पुज्दा पनि नसकिने राम हाे जिन्दगानी ।।
घुम्दा घुम्दा पनि नसकिने धाम हाे जिन्दगानी ।
गन्दा गन्दा पनि नसकिने दाम हाे जिन्दगानी ।।
🌹
मान्दा मान्दा पनि नसकिने मान हाे जिन्दगानी ।
तान्दा तान्दा पनि नसकिने तान हाे जिन्दगानी ।।
गुँज्दा गुँज्दा पनि नसकिने गान हाे जिन्दगानी ।
बाँड्दाबाँड्दा पनि नसकिने दान हाे जिन्दगानी ।।
🌹
भुट्दा भुट्दा पनि नसकिने घान हाे जिन्दगानी ।
फल्दा फल्दा पनि नसकिने धान हाे जिन्दगानी ।।
सुन्दा सुन्दा पनि नसकिने कान हाे जिन्दगानी ।
खाँदा खाँदा पनि नसकिने नान हाे जिन्दगानी ।।
🌹
चाल्दा चाल्दा पनि नसकिने चाल हाे जिन्दगानी ।
गाल्दा गाल्दा पनि नसकिने गाल हाे जिन्दगानी ।।
झान्दा झान्दा पनि नसकिने दाल हाे जिन्दगानी ।
बेच्दा बेच्दा पनि नसकिने माल हाे जिन्दगानी ।।
🌹
बस्दा बस्दा पनि नसकिने बास हाे जिन्दगानी ।
साेच्दा साेच्दा पनि नसकिने आस हाेे जिन्दगानी ।।
बग्दा बग्दा पनि नसकिने अम्बु हाे जिन्दगानी ।
भज्दा भज्दा पनि नसकिने शम्भु हाे जिन्दगानी ।।
🌹

थुन्दा थुन्दा पनि नसकिने झ्याल हाे जिन्दगानी ।
खेद्दा खेद्दा पनि नसकिने स्याल हाे जिन्दगानी ।।
थुक्दा थुक्दा पनि नसकिने -याल हाे जिन्दगानी ।
थुत्दा थुत्दा पनि नसकिने याल हाे जिन्दगानी ।।
🌹
बाेक्दा बाेक्दा पनि नसकिने नाेल हाे जिन्दगानी ।
पेल्दा पेल्दा पनि नसकिने काेल हाे जिन्दगानी ।।
फेर्दा फेर्दा पनि नसकिने खाेल हाे जिन्दगानी ।
घाेल्दा घाेल्दा पनि नसकिने घाेल हाे जिन्दगानी ।।
🌹
बार्दा बार्दा पनि नसकिने बार हाे जिन्दगानी ।
खार्दा खार्दा पनि नसकिने खार हाे जिन्दगानी ।।
सार्दा सार्दा पनि नसकिने सार हाे जिन्दगानी ।
हार्दा हार्दा पनि नसकिने हार हाे जिन्दगानी ।।
🌹
छल्दा छल्दा पनि नसकिने छाल हाे जिन्दगानी ।
टाल्दा टाल्दा पनि नसकिने प्वाल हाे जिन्दगानी ।।
किन्दा किन्दा पनि नसकिने हाट हाे जिन्दगानी ।
बाट्दा बाट्दा पनि नसकिने पाट हाे जिन्दगानी ।।
🌹
फुट्दा फुट्दा पनि नसकिने काँच हाे जिन्दगानी ।
खिप्दा खिप्दा पनि नसकिने खाँच हाे जिन्दगानी ।।
नाच्दा नाच्दा पनि नसकिने नाच हाे जिन्दगानी ।
जाँच्दा जाँच्दा पनि नसकिने जाँच हाे जिन्दगानी ।।
🌹

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button